บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 90 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ณ โถงชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำแพทย์ใหม่ และแพทย์ใช้ทุน สาขาต่างๆ รวม 48 คน เฝ้าถวายตัว ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เฝ้ารับเสด็จ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลรายงาน ถึงการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขยายการให้บริการทางการแพทย์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศ จึงทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ว่า “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกตัวแพทย์ใหม่ และแพทย์ใช้ทุน เข้าเฝ้าถวายตัว โดยมี แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูรลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทางการแพทย์ เข้าเฝ้าถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ พร้อมด้วยแพทย์ใหม่ที่เข้าเฝ้าถวายตัว เพื่อเข้าร่วมรับฟังพระราชทานพระโอวาท จำนวนทั้งสิ้น 48 คน แบ่งเป็นแพทย์สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาโสต ศอ นาสิก 3 คน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ 2 คน สาขารังสีวินิจฉัย 3 คน สาขารังสีรักษา 1 คนสาขาจักษุ 1 คน สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 2 คน สาขาอายุรศาสตร์ระบบประสาท 1 คน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป 4 คน สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 2 คน สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 1 คน สาขาพยาธิวิทยา 1 คน สาขาจิตเวช 1 คน สาขาทันตกรรม 3 คน สาขาเวชปฏิบัติ 12 คน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 คน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 3 คน สาขามะเร็งนารีเวช 2 คน สาขาสูตินารีเวชวิทยา 3 คน และสาขาสูตินารีเวชการเจริญพันธุ์ 1 คน

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีทรงพระราชทานพระโอวาท และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ทรงแนะนำถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยผู้เป็นแพทย์จะต้องมีความอดทน จำเป็นจะต้องดูแลผู้ป่วยจากหัวใจ และอยากให้แพทย์ทุกคนคิดว่าคนไข้ เป็นเสมือนญาติของตน ก็จะทำให้ไม่เกิดความลำบากใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยเหล่านั้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยพ้นจากความเจ็บป่วยแล้ว ยังเป็นการดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ คือ นางพะยอม วังเค็ม ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ เมื่อครั้งเสด็จไปทรงตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และครั้งนั้น ทรงรับบุตรชายของนางพะยอมไว้เป็นบุตรบุญธรรม ส่วนแนวทางการรักษา ขณะนี้คณะแพทย์ได้ทำการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อประเมินวางแผนการรักษาอาการและปรับยาให้เหมาะสม เนื่องจากผู้ป่วยเคยได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดมาแล้ว นอกจากนี้ ทรงเยี่ยมนางสาวสุชาวดี อุ่นซิม ผู้ป่วยมะเร็งกระดูก และนางยิง ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่คณะแพทย์ผู้ทำการรักษาได้เริ่มให้เคมีบำบัดพร้อมยาพระราชทานด้วย ยังความปลาบปลื้มแก่ผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง

ก่อนเสด็จกลับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ นำ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เฝ้าส่งเสด็จ พร้อมถวายกระเช้าผลไม้ และขนมขบเคี้ยว อีกด้วย

 

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA