บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 83 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

 
 1. คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.pdf
 2. วิธีดำเนินการมาตรฐาน [Standard Operating Procedures (SOPs)] ฉบับที่ 1.0.pdf
 3. กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2558.pdf
 4. แผนภูมิการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก.pdf
 5. การขออนุมัติทำวิจัยในคน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.pdf
 6. แนวทางในการเขียนโครงการวจิย.pdf
 7. แบบขออนุมัติทำวิจัยในคนแบบ Full Board.rar
 8. แบบขออนุมัติทำวิจัยในคนแบบเร่งด่วน.rar
 9. แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย.doc
 10. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย.doc
 11. แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด.doc
 12. แบบรายงานสรุปผลโครงการวิจัย.doc
 13. แบบการขอรับการพิจารณาต่ออายุโครงการวิจัย.doc
 14. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ECF 28
 15. แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง ECF 29
 
Rational Drug Use : แนวทางการอนุมัติใช้ยาราคาแพง ของโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ ดาวน์โหลด
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA