บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 • หน่วยพยาธิวิทยา
 • Research Lab
 • Central Lab
 • ธนาคารเลือด

 • รู้จักหน่วยงาน

  --------------------------

       หน่วยปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านโลหิตวิทยา ระบบการห้ามเลือด จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทั้งภายใน (แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ) และผู้รับบริการภายนอก ในการค้นหาภาวะ การเกิดโรคมะเร็งหรือติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง

       เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลกำหนดให้การปฏิบัติงานระบบใช้กระดาษน้อย (Paperless) ดังนั้นในการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการกลาง แพทย์/พยาบาลสั่งการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) เชื่อมต่อด้วยระบบ On line ส่งข้อมูลมายังระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System; LIS) จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลส่งกลับไปยังแพทย์/พยาบาล ด้วยระบบ On line เช่นกัน

   


       การตรวจวิเคราะห์ในหน่วยปฏิบัติการกลาง ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานเทคนิคการแพทย์ เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell Count; CBC) การตรวจวิเคราะห์ สารเคมีต่างๆในเลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ หรือ การตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้การเกิดโรคมะเร็ง (Tumor Marker) เช่น Alpha-FetoProtein (AFP), Carcinoembryonic Antigen CEA), Prostatic Specific Antigen (PSA), Cancer Antigen 19-9 (CA 19-9), Cancer antigen 15-3 (CA15-3), Cancer antigen 125 (CA125) ฯลฯ

       สำหรับการตรวจวิเคราะห์ในงานธนาคารเลือด ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจัดเตรียม จัดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งวิธีที่ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเป็นวิธีการที่ทันสมัยในปัจจุบันที่เรียกว่า Gel Test

       อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในหน่วยปฏิบัติการกลางประกอบไปด้วย เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อหาสารเคมีในเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อหาสารบ่งชี้การเกิดโรคมะเร็ง ระบบอิมมูโนโลยี ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ตู้อบสำหรับเก็บเกร็ดเลือด และตู้แช่แข็งสำหรับเก็บเลือดที่ต้องจัดเก็บ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 C ซึ่งหน่วยปฏิบัติการกลางมีระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันและประจำสัปดาห์โดย นักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มีประสิทธิ ภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

       นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการกลาง ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพโดยมีการตรวจสอบ คุณภาพของน้ำยาประจำวัน และเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ ให้มีความเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 

  เจตจำนงค์และเป้าหมาย
  ---------------------------------
       ห้องปฏิบัติการเล็งเห็นว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการหลัก คือ ต้องการผลการตรวจที่เชื่อถือได้ ต้องการผลการตรวจที่รวดเร็วหรือทันกับความต้องการใช้ตลอดจนการได้รับการบริการที่ดี ดั้งนั้นห้องปฏิบัติการจึงมีเป้าหมายดังนี้ 

  1. มีการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ/หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ/หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  2. มีผลการบริการที่รวดเร็ว เสร็จทันเวลา โดยกำหนดให้ผลการตรวจสามารถรายงานผลได้ภายในเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
  3. มีผลการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
   
       ห้องปฏิบัติการกลาง หน่วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ให้บริการ จัดหาและจัดเตรียมเลือด และส่วนประกอบของเลือด (ประสานงานขอเลือดจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย) สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องได้รับเลือด หรือเตรียมเลือดสำหรับการผ่าตัด โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189, มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และมาตรฐานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับเลือดมีความปลอดภัย  
       เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลกำหนดให้ การปฏิบัติงานระบบใช้กระดาษน้อย (Paperless) ดังนั้นในการใช้บริการหน่วยธนาคารเลือด แพทย์/พยาบาลสั่งการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System;HIS) เชื่อมต่อด้วยระบบ On line ส่งข้อมูลมายังระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System;LIS) จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลส่งกลับไปยังแพทย์/พยาบาล ด้วยระบบ On line เช่นกัน
       การตรวจวิเคราะห์ในหน่วยธนาคารเลือด ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจัดเตรียม จัดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งวิธีที่ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเป็นวิธีการที่ทันสมัยในปัจจุบันที่เรียกว่า Gel Test  
         อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในหน่วยธนาคารเลือดประกอบไปด้วยตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ตู้อบสำหรับเก็บเกร็ดเลือด และตู้แช่แข็งสำหรับเก็บเลือดที่ต้องจัดเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18C ฯลฯ ซึ่งหน่วยธนาคารเลือดมีระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันและประจำสัปดาห์โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

       นอกจากนี้หน่วยธนาคารเลือดยังมีระบบการควบคุมคุณภาพโดยมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ำยาประจำวัน และเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ ให้มีความเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ

   


  หน่วยพยาธิวิทยา 

       เป็นหน่วยที่สนับสนุนการวินิจฉัยโรคโดยอาศัยการตรวจทางพยาธิวิทยาจากสิ่งส่งตรวจ เช่นชิ้นเนื้อและสารน้ำหรือสิ่งคัดหลั่งจากร่างกาย  นอกจากการตรวจด้วยวิธีทางพยาธิวิทยาเบื้องต้น บางครั้งอาจจะยังไม่ได้คำตอบว่าเป็นโรคอะไร การอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรียกว่าการตรวจพิเศษ Immunohistochemistry จะช่วยให้แพทย์ได้ข้อสรุปคำวินิจฉัยโรคได้ถูกต้อง แม่นยำ ยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไว้ในกรอบพาราฟิน ในภายหลังก็สามารถนำตัวอย่างนั้นมาเพื่อสกัดเซลล์หรือโครงสร้างทางพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อนำไปตรวจหรือศึกษาระดับโมเลกุลต่อไปได้

  การเตรียมสไลด์พยาธิ

       เมื่อแพทย์เจ้าของไข้ส่งตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเป็นชิ้นเนื้อหรืออวัยวะ หรือสารน้ำ ที่ได้จากการผ่าตัดผู้ป่วย มายังห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ และลงทะเบียนรับตัวอย่าง โดยในชั้นแรก พยาธิแพทย์และเจ้าหน้าที่จะตรวจตัวอย่างทั้งหมดด้วยตาเปล่า และเลือกส่วนที่สำคัญไปทำเป็นสไลด์ เพื่อตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งกระบวนการเตรียมชิ้นเนื้อจนได้เป็นสไลด์นั้น ต้องผ่านน้ำยาในเครื่องมือหลายชนิด ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ จากชิ้นเนื้อได้เป็นพาราฟินบล็อก และตัดด้วยเครื่อง Microtome ให้ได้แผ่นเนื้อเยื่อบางประมาณ 2-3 ไมครอน นำไปย้อมสี และส่งให้พยาธิแพทย์อ่านไสลด์เพื่อทำการวินิจฉัยต่อไป ซึ่งโดยเฉลี่ยแพทย์เจ้าของไข้จะได้รับการรายงานผลกลับภายใน 3-7 วัน ข้อสรุปที่ได้จะนำไปประกอบการวางแผนการดูเลรักษาผู้ป่วยต่อไป

   

  ความรู้สำหรับประชาชน
  เตรียมความพร้อมกับ DVIFA