บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 80 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มุ่งเน้นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเป็นสำคัญ ในด้านการบริการ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งมีบริการที่ครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้การรักษาภายใต้การทบทวนวิเคราะห์อย่างละเอียด ลึกซึ้ง โดยคณะกรรมการกำหนดแผนการรักษา หรือ Tumor board committee ทั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นมะเร็งแต่อาจมีอาการหรือมีผลการตรวจบางอย่างผิดปกติ ตลอดจนผู้ที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว ซึ่งทำให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

การบริการเด่นๆ
Care Program เป็นโปรแกรมการดูแลรักษาเฉพาะโรค ควบคู่ไปกับพัฒนาการศึกษาวิจัยทางคลินิคที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเฉพาะโรคมะเร็งบางชนิดที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย เป็นโปรแกรมหลัก เป็นกิจกรรมเด่นของโรงพยาบาล ได้แก่

การทุ่มเททำการศึกษาวิจัย คิดค้นวิธีรักษา พํฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ใน care program ทั้ง 4 โปรแกรม ทำให้เราเชี่ยวชาญและรู้ลึกซึ้งถึงวิธีการพิชิตโรคมะเร็งทั้ง 4 ชนิดเป็นอย่างดี

 

การบริการของทีมรักษามะเร็งลำไส้และทวารหนัก
Colorectal Cancer Care Program

     การดูแลมะเร็งลำไส้และทวารหนักในโรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ไม่ได้เริ่มต้นจากผู้ป่วยที่เป็นโรคแล้วเท่านั้น แต่เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ การป้องกันการเกิดโรค การตรวจคัดกรองด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ จนถึงการรักษาและการดูแลหลังการรักษา

     ในส่วนของการให้ความรู้ การป้องกัน และการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักนั้น ทางโรงพยาบาลมีบริการคลินิกประเมินความเสี่ยง ซึ่งในส่วนของโปรแกรมมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีการตรวจร่างกาย การตรวจอุจจาระ และการตรวจด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ในประชาชนที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นมีประวัติครอบครัวของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือมีอาการที่ผิดปกติในการขับถ่าย ซึ่งกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ที่เรามีนั้นถือเป็นกล้องที่มีความทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่งในปัจจุบัน  โดยสามารถที่จะทำการดูลักษณะของผนังลำไส้ได้ชัดเจนมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงของแสงที่ใช้เพื่อให้สามารถดูลักษณะของติ่งเนื้อได้แม่นยำมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

 

การบริการของทีมรักษามะเร็งปอด
Lung Cancer Care Program

     มะเร็งปอด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือการสูบบุหรี่ ด้วยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ได้จัดตั้งโปรแกรมการดูแลรักษามะเร็งปอดอย่างครบวงจร ทั้งในด้านการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยมะเร็งในระยะเริ่มแรก และการรักษามะเร็งปอดทุกระยะของโรค โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มีแผนการรณรงค์ เพื่อการงดสูบบุหรี่และการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในประชากรกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดอัตราการเป็นมะเร็งปอดในประชากรไทย

อ่านเพิ่มเติม...

 

การบริการของทีมรักษามะเร็งปากมดลูก
Cervical Cancer Care Program

 

 มะเร็งปากมดลูก นับเป็นปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบว่าเป็นมะเร็งในสตรีที่พบบ่อยที่สุด และเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตจากมะเร็งมากที่สุดในประเทศด้วยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ได้จัดตั้งโปรแกรมการดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกอย่างครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อทำการตรวจหารอยโรคระยะก่อนการเป็นมะเร็งปากมดลูก ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  ตลอดจนให้การรักษาผู้ป่วยในระยะก่อนการเป็นมะเร็ง  และผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม...

 

การบริการของทีมรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดี
(Liver Cancer Care Program)

     มะเร็งตับและท่อน้ำดี นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย โดยพบว่าเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุด และเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียชีวิตจากมะเร็งมากที่สุด

     ด้วยเหตุดังกล่าว โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ได้จัดตั้งโปรแกรมการดูแลรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีอย่างครบวงจร ตั้งแต่การค้นหาประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น พาหะไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี หรือภาวะตับแข็ง เป็นต้น เพื่อทำการตรวจคัดกรองมะเร็งตับ ด้วยเครื่องมือด้านรังสีวินิจฉัยที่ทันสมัย การตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับทำให้ สามารถวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อผลการรักษาที่หายขาด

อ่านเพิ่มเติม...

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA