บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งจากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อให้การดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทย พระองค์ท่านได้ตัดสินพระทัยอย่างแน่วแน่ในการจัดตั้งศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติขึ้น

โดยทรงวางแนวทางการดำเนินงานและทรงสนับสนุนทุกวิถีทาง ทั้งการติดต่อกับต่างประเทศ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ หรือ IAEA ทรงติดตามการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆด้วยพระองค์เอง เพื่อให้ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางการให้บริการการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพงให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดและเป็นสถานวิจัยและถ่ายทอดความรู้ด้านการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแก่บุคลากรระดับต่างๆ ในประเทศไทย

 

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ มีการให้บริการ 2 ส่วนด้วยกันคือ

ส่วนแรก เป็นการให้บริการสารเภสัชรังสี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเครื่องไซโคลตรอน โดยส่งบริการให้กับสถานพยาบาลที่มีเครื่องเพทซีที เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นต้น

ส่วนที่สอง เป็นการให้บริการ การตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่อง เพทซีที ให้กับผู้ป่วยจากสถานพยาบาลต่างๆ ที่ไม่มีเครื่อง เพทซีที

นอกจากนี้ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติยังเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานของบุคลากรทุกระดับ

เครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron)

เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตธาตุกัมมันตรังสีซึ่งสลายตัวให้รังสีโพสิตรอนได้แก่ ธาตุคาร์บอน (C11), ไนโตรเจน (N13), ออกซิเจน (O15), ฟลูออรีน(F18), ซึ่งธาตุดังกล่าวนี้เป็นธาตุที่มีอยู่ในสารประกอบต่างๆของเซลล์ในร่างกายตามธรรมชาติ ธาตุกัมมันตรังสีดังกล่าวแต่ละตัวจะนำไปเตรียมเป็นสารเภสัชรังสี โดยวิธีการติดฉลากกับสารประกอบที่มีความจำเพาะต่อการตรวจระดับการทำงานของเซลล์ เช่น อนุพันธ์กลูโคส (Fluoro-deoxy-glucose or FDG) เป็นต้น สารเภสัชรังสีที่เตรียมขึ้นนี้ มีการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด เพื่อใช้นำไปฉีดให้กับผู้ป่วยและวัดความเข้มข้นของรังสีในรอยโรคที่สงสัยในอวัยวะต่างๆ ด้วยเครื่องเพทสแกน ในปัจจุบันศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิตยาที่ดี GMP PIC/S (Good Manufacturing Practice/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)

มาทำความรู้จักกับเครื่องเพทซีที

เครื่อง เพท/ซีที เป็นเครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่ใช้เทคโนโลยีร่วมกันของเครื่อง PET scan (PET: Positron Emission Tomography) และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT: Computed Tomography) มีประสิทธิภาพสูงในการนำมาใช้ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ

ภาพถ่ายทางกายวิภาคของผู้ป่วยที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จะถูกรวมเข้ากับภาพการทำงานในระดับเมตาบอลิสมของเซลล์ที่ได้จากการตรวจด้วยเครื่องเพททำให้ผลการตรวจจากเครื่องเพทซีที มีความถูกต้องและแม่นยำในการวินิจฉัยโรคด้านมะเร็ง

 

การตรวจหามะเร็งในปัจจุบัน

การบอกระยะของมะเร็งเพื่อให้การรักษาที่ถูกต้องมีหลายวิธี เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) เครื่องกำทอนแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) การตรวจชิ้นเนื้อ ซึ่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีข้อจำกัด คือไม่สามารถบอกตำแหน่งของโรคมะเร็งได้ ขณะที่การตรวจ CT และ MRI เป็นการตรวจที่บอกถึงโครงสร้างทางกายภาพและมีข้อจำกัดในการวินิจฉัยความความผิดปกติของมะเร็ง จะวินิจฉัยได้เมื่อมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งจะช้ากว่าการตรวจด้วย เพทซีที ที่เป็นการตรวจดูความผิดปกติของเซลล์ระดับเมตาบอลิสม

เครื่องเพทซีทีสามารถตรวจหามะเร็งได้อย่างไร

ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยเครื่อง เพทซีที ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดสารเภสัชรังสี ซึ่งติดฉลากกับสารกัมมันตรังสีที่สลายตัว ที่ให้รังสีโพสิตรอนเข้าทางหลอดเลือดดำและเครื่อง เพทซีที จะเป็นตัวนับวัดรังสีแกมมาที่ออกมาจากกร่างกายผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารเภสัชรังสี


สารเภสัชรังสีที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปในร่างกายจะไปสะสมอยู่ในเซลล์ต่างๆ ของร่างกาย เซลล์ที่มีอัตราการเกิดเมตาบอลิสมสูงที่มากกว่าบริเวณอื่นๆ จะตรวจพบรังสีแกมมาในบริเวณนั้นมากกว่าบริเวณอื่นๆ ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งได้อย่างง่ายดาย

บทบาทของการตรวจเพทซีทีกับโรคมะเร็ง

ข้อดี การตรวจเพทซีทีในโรคมะเร็ง

  • ให้รายละเอียดการวินิจฉัยโรค และระยะของโรคที่ไม่สามารถบอกได้จากการตรวจอื่นๆ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เครื่องกำทอนแม่เหล็ก (MRI)
  • สามารถวินิจฉัยมะเร็งในระยะแรกได้ถูกต้องแม่นยำ
  • บอกระยะของโรคมะเร็งได้ถูกต้อง ซึ่งทำให้สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้ถูกต้อง ลดค่าใช้จ่าย และภาวะแทรกซ้อน จากการรักษาที่ไม่จำเป็น
  • สามารถดูการกระจายของมะเร็งได้ทั้งตัวจากการตรวจครั้งเดียว
  • สามารถตรวจหามะเร็งที่เหลืออยู่และการกลับเป็นซ้ำหลังการรักษา
  • ให้การวินิจฉัยระยะของโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้แพทย์สามารถเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละราย
  • ประเมินการตอบสนองของโรคหลังการรักษามะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ
  • เป็นการตรวจที่ปลอดภัย

เครื่องเพทซีทีสามารถตรวจอะไรได้อีกนอกจากมะเร็ง

 

 

การนัดหมายตรวจเพท/ซีที


โทรศัพท์เพื่อติดต่อนัดหมายการตรวจโดยตรงได้ที่

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์โทรศัพท์ 02-574-3355 และ 087-694-7559 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 .

 

ส่งใบนัดตรวจทางโทรสารเพื่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 02-574-4724 ทุกวัน

เวลา 08.00-16.00 . เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบนัดหมายแล้วจะทำการติดต่อท่านกลับเพื่อ

ทำการยืนยันการนัดหมายอีกครั้ง

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA