บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์


รู้จักหน่วยงาน

--------------------------

     หน่วยปฏิบัติการกลาง โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นส่วนหนึ่งของงานบริการทางการแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ทางด้านโลหิตวิทยา ระบบการห้ามเลือด จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา และธนาคารเลือด โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการทั้งภายใน (แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อื่นๆ) และผู้รับบริการภายนอก ในการค้นหาภาวะ การเกิดโรคมะเร็งหรือติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง

     เนื่องจากนโยบายของโรงพยาบาลกำหนดให้การปฏิบัติงานระบบใช้กระดาษน้อย (Paperless) ดังนั้นในการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการกลาง แพทย์/พยาบาลสั่งการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System; HIS) เชื่อมต่อด้วยระบบ On line ส่งข้อมูลมายังระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ (Laboratory Information System; LIS) จากนั้นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลส่งกลับไปยังแพทย์/พยาบาล ด้วยระบบ On line เช่นกัน

 


     การตรวจวิเคราะห์ในหน่วยปฏิบัติการกลาง ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานเทคนิคการแพทย์ เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Cell Count; CBC) การตรวจวิเคราะห์ สารเคมีต่างๆในเลือด ปัสสาวะ สารคัดหลั่งต่างๆ หรือ การตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้การเกิดโรคมะเร็ง (Tumor Marker) เช่น Alpha-FetoProtein (AFP), Carcinoembryonic Antigen CEA), Prostatic Specific Antigen (PSA), Cancer Antigen 19-9 (CA 19-9), Cancer antigen 15-3 (CA15-3), Cancer antigen 125 (CA125) ฯลฯ

     สำหรับการตรวจวิเคราะห์ในงานธนาคารเลือด ดำเนินการโดยนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานจัดเตรียม จัดเก็บเลือดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งวิธีที่ใช้ในการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเป็นวิธีการที่ทันสมัยในปัจจุบันที่เรียกว่า Gel Test

     อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ในหน่วยปฏิบัติการกลางประกอบไปด้วย เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อหาสารเคมีในเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อนับจำนวนเม็ดเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ เพื่อหาสารบ่งชี้การเกิดโรคมะเร็ง ระบบอิมมูโนโลยี ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ตู้อบสำหรับเก็บเกร็ดเลือด และตู้แช่แข็งสำหรับเก็บเลือดที่ต้องจัดเก็บ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า -18 C ซึ่งหน่วยปฏิบัติการกลางมีระบบการบำรุงรักษาเครื่องมือประจำวันและประจำสัปดาห์โดย นักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์มีประสิทธิ ภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่ดีให้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง

     นอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการกลาง ยังมีระบบการควบคุมคุณภาพโดยมีการตรวจสอบ คุณภาพของน้ำยาประจำวัน และเข้าร่วมโครงการเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ ให้มีความเชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบได้กับห้องปฏิบัติการอื่นๆ ในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการ 

เจตจำนงค์และเป้าหมาย
---------------------------------
     ห้องปฏิบัติการเล็งเห็นว่าผู้ใช้บริการมีความต้องการหลัก คือ ต้องการผลการตรวจที่เชื่อถือได้ ต้องการผลการตรวจที่รวดเร็วหรือทันกับความต้องการใช้ตลอดจนการได้รับการบริการที่ดี ดั้งนั้นห้องปฏิบัติการจึงมีเป้าหมายดังนี้ 

  1. มีการบริหารจัดการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 และ/หรือมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ และ/หรือมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  2. มีผลการบริการที่รวดเร็ว เสร็จทันเวลา โดยกำหนดให้ผลการตรวจสามารถรายงานผลได้ภายในเวลาที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
  3. มีผลการบริการที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA