บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 65 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     ให้บริการตรวจวินิจฉัยโดยอาศัยเครื่องมือทางรังสีที่ทันสมัยชนิดต่างๆ ขึ้นกับลักษณะอาการ วัตถุประสงค์ของการตรวจ และลักษณะทางกายวิภาคของอวัยวะที่ต้องการตรวจ นอกจากนี้ทางแผนกยังให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้มารับบริการ และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับเครื่องมือและการตรวจทางรังสีวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันอันตรายจากรังสี เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคลมชักด้วยเครื่องมือทางรังสี แก่โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา องค์กร และหน่วยงานต่างๆ

     โดยข้อมูลทางด้านภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในระบบ PACS SYSTEM ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Medical Images) และยังสามารถจัดการรับส่งข้อมูล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการส่งภาพข้อมูลตามมาตรฐาน DICOM สามารถนำภาพเอกซเรย์ต่างๆ ออกมาแสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์แผนกต่างๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายในการติดตามผลการตรวจของแพทย์ผู้รักษา ทำให้ประสิทธิภาพการรักษาโรคดียิ่งขึ้น

สำหรับเครื่องมือทางรังสีของแผนก มีดังนี้

     1. เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Digital Radiography )เครื่องเอกซเรย์ถ่ายภาพรังสีทั่วไประบบดิจิตอล (Digital Radiography) สามารถแสดงและบันทึกภาพดิจิตอลด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ โดยใช้เทคโนโลยีการแปลงสัญญาณภาพของ Flat Panel Detector ที่ให้รายละเอียดของภาพสูง ร่วมกับเครื่องเอกซเรย์ชนิดควบคุมปริมาณรังสีแบบอัตโนมัติ (Automatic exposure control; AEC) พร้อมบันทึกค่าปริมาณรังสีที่ผิวของผู้ป่วยพร้อมภาพ เข้าสู่ระบบจัดการภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้อย่างสมบูรณ์

     นอกจากนี้เครื่อง digital radiography ยังมี technology ที่ใช้การถ่ายภาพโดยใช้หลอดเอกซเรย์คู่ที่มีพลังงานต่างกัน (Dual energy) เพื่อสามารถแยกกระดูกออกจากเนื้อเยื่อข้างเคียง หรือ ลบกระดูกออกจากเนื้อเยื่อข้างเคียงได้ ทำให้การวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

     2. เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคป (DIGITAL FLUOROSCOPY) เป็นเครื่องเอกซเรย์สำหรับการตรวจพิเศษทางรังสี เป็นการถ่ายภาพเอกเรย์ร่วมกับการใช้สารทึบรังสี โดยใช้ระบบควบคุมการทำงานจากระยะไกล (Remote control) โดยสามารถแสดงภาพได้แบบ real time และปรับปรุงภาพเป็นแบบระบบดิจิตอลให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคและมีความปลอดภัยสูง

     3. เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (MOBILE DIGITAL RADIOGRAPHY) เป็นเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลสำหรับบริการถ่ายภาพเอกซเรย์ทุกส่วนของร่างกายด้วยคุณภาพสูง แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไปและหอผู้ป่วยวิกฤติ สามารถแสดงภาพได้ทันที ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยได้ทันท่วงที

     4. เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (ULTRASOUND) เป็นการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการตรวจโดยอาศัยหลักการดูดซับ และสะท้อนของคลื่นเสียงที่แตกต่างกัน ระหว่างอวัยวะแต่ละชนิด และระหว่างเนื้อเยื่อปกติกับเนื้อเยื่อผิดปกติ ผ่านคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์และสร้างภาพปรากฏบนจอ

     5. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan Dual source) เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดใหม่ล่าสุด ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยมีแหล่งกำเนิดเอกซเรย์เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ คือ หลอดเอกซเรย์ 2 หลอด (Dual Source) และมีเครื่องรับสัญญาณเพื่อการสร้างภาพ (Detector) 2 ชุด โดยสามารถถ่ายภาพพร้อมกันหรือเลือกใช้เพียงหลอดเดียวได้ ทำให้ถ่ายภาพได้อย่างละเอียดและรวดเร็วมากขึ้น โดยจะลดปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับลงประมาณร้อยละ 50-70

     นอกจากประสิทธิภาพการถ่ายภาพได้อย่างละเอียด ยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชั้นสูงในการสร้างภาพสามมิติ และสร้างภาพเสมือนจริงในการตรวจอวัยวะภายในที่สำคัญ (Virtual Endoscopy) ทำให้เห็นภาพเหมือนกับการส่องกล้องเข้าไปในอวัยวะต่างๆ เช่น ลำไส้ หลอดลม ช่วยตรวจหาความผิดปกติภายในอวัยวะเหล่านั้น เช่น ก้อนมะเร็งขนาดเล็ก

     CT colonography


ภาพจำลองการส่องกล้องลำไส้ใหญ่โดยใช้เครื่อง
CT scan ( virtual CT colonography )

เครื่องตรวจด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI 3 Tesla) เป็นเครื่องตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กพลังสูง

     (3 Tesla) ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน สำหรับใช้ตรวจอวัยวะและส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ทรวงอก ช่องท้อง หลอดเลือด นอกจากนี้ ยังสามารถ ตรวจร่างกาย ได้ทั้งตัว (Whole–body) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการตรวจหาการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในเวลาเดียวกัน


รูป การตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ร่างกายทั่วทั้งตัว กระดูก เส้นเลือด  สมอง  ระบบประสาท และช่องท้อง ด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง

     6. เครื่องตรวจเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอล (BIPLANE DIGITAL SUBTRACTIONANGIOGRAPHY) เป็นเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด และฟลูโรสโคป ระบบดิจิตอล แบบ FPD (Flat Panel Detector) สองระนาบ ใช้สำหรับการตรวจทางรังสีวิทยา ระบบหลอดเลือด หัตถการรังสีร่วมรักษา และการศึกษาวิจัยโรค ซึ่งสามารถแสดง วิเคราะห์ และบันทึกภาพรังสีคุณภาพสูง เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา ตลอดจนการวิจัยระดับก้าวหน้า

     7. เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (DIGITAL MAMMOGRAPHY) เครื่องเอกซเรย์เฉพาะสำหรับถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล พร้อมชุดอุปกรณ์สำหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม, ชุดสำหรับช่วยเจาะชิ้นเนื้อเต้านม, ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับรายงานผลและเก็บข้อมูล สำหรับตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมชนิดเริ่มแรกและแพร่กระจาย

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA