บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 


พระปณิธานเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

"ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้จัดตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็ง และเป็นการยกระดับการรักษาให้ได้มาตรฐานสากล ช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ สมดังที่ข้าพเจ้าได้ตั้งปณิธานไว้"

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประธานศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

พระปณิธานเพื่อผู้ป่วย
พระปณิธานในการก่อตั้ง ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง

  • เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งมีโอกาสพ้นทุกข์จากโรคร้าย
  • เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง และมีสุขภาพอนามัยที่ดี
  • เพื่อให้เป็นศูนย์วิจัยโรคมะเร็งที่มีความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย วิชาการและการบำบัดรักษา

พระดำรัส “ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ต้องพัฒนา ต้องการการพัฒนาอีกเยอะ และข้าพเจ้าเชื่อว่าทุกคนมีส่วนต้องรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นเมื่อ เกิดมาเป็นคนไทยแล้ว ก็มีหน้าที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงหรือไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดา ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ข้าพเจ้าจึงเลือกที่จะทรงงานหนักให้ก่อประโยชน์ต่อ ประเทศชาติด้วยความเต็มใจ”

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงได้ทรงก่อตั้งศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะในวโรกาศที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยมีัวัตถุประสงค์ที่จะทำการศึกษาวิจัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการรักษา ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจและสังคม โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2546

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง ดำเนินการก่อสร้างอาคารของศูนย์ฯภายในบริเวณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร บนเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โรงพยาบาลศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางขนาด 100 เตียงประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ อาคารโรงพยาบาล ซึ่งเป็นอาคารสูง 12 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ชั้นลอย 1 ชั้น อาคารหอพัก และที่จอดรถสูง 9 ชั้น และอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติเป็นอาคารสูง 3 ชั้น

กลับรายการ

การบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานวิจัย

วัตถุประสงค์
ทุกวันนี้ มะเร็งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญทั่วโลก อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทั่วโลกและในประเทศที่กำลังพัฒนา อย่างประเทศไทยนั้น สูงเป็นอันดับหนึ่ง ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังมีการคาดการณ์ด้วยว่า อัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง จะเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงมหันตภัยดังกล่าว จึงทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคร้าย และเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันโรคมะเร็งแก่ประชาชน ด้วยทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้ เป็นสถาบันแห่งความเป็นเลิศทางด้านการวิจัย ด้านวิชาการและการบำบัดรักษา มีส่วนช่วยประเทศชาติในการพัฒนาบุคลากร ทางการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญ สามารถรักษาโรคมะเร็งอย่างได้ผลทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

แต่เนื่องจากในปัจจุบัน เทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญก้าวหน้า และมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทำให้การบำบัดรักษาโรคมะเร็งมีราคาสูงมาก ประกอบกับศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มีภารกิจสำคัญ คือ การให้บริการทางการแพทย์ การวิจัยศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง นับตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งไปจนถึง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งด้วยเหตุที่ผู้ป่วยมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และยังมีผู้ป่วยที่ยากไร้อีกเป็นจำนวนมากที่ต้องการรับความช่วยเหลือ

แต่เนื่องจากศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งยังคงไม่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างอาคารการจัดหาเครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนยาและเวชภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยและรักษาที่มีราคาแพง จำเป็นต้องจัดหารายได้เสริม มาใช้เป็นทุนในการดำเนินงาน ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิจัย และให้โอกาสแก่ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพประเภทต่างๆ หรือมีหลักประกัน แต่ไม่ครอบคลุมการเบิกจ่ายให้มีโอกาสได้เข้ารับบริการโดยถ้วนหน้า ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง จึงได้จัดตั้งศูนย์รวมน้ำใจของผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ขึ้น

กลับรายการ

ประเภทเงินทุน

ประเภทของเงินทุน  ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  • เงินทุนส่งเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง
  • เงินทุนศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
  • เงินทุนวิจัยมะเร็งวิทยา
  • เงินทุนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลและรายละเอียดของการแจ้งความจำนง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โทร. 0-2576-6000 ต่อ 6710

- เงินทุนส่งเคราะห์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ ด้วยความยากไร้ทางเศรษฐกิจ เงินทุนสงเคราะห์ผู้ป่วยมะเร็ง ที่ยากไร้นี้ จะเป็นส่วนเสริมโอกาสในการรักษาแก่ผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

- เงินทุนศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
เงินทุนศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ อาทิการจัดหาเครื่องมือวิจัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้กิจกรรมในหน่วยต่างๆ ดำเนินไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยประโยชน์แก่ทั้งงานบริการทางการแพทย์ และงานบริหารโครงการต่อไป

- เงินทุนวิจัยมะเร็งวิทยา
การวิจัยเป็นนโยบายสำคัญในการกำหนดทิศทางการให้บริการทางการแพทย์ ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมและมีความทันสมัย ตามแนวการพัฒนาวิชาการและความรู้สมัยใหม่ เงินทุนวิจัยมะเร็งวิทยา จะมาเป็นส่วนสนับสนุนการบุกเบิกความรู้ ในกระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ประกอบกับวิทยาการทางโรคมะเร็งนั้น ก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีจึงต้องก้าวตามให้ทันการพัฒนาความรู้ เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วย เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยจะช่วยให้บริการทางการแพทย์ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

- เงินทุนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นทรัพยากรที่มีความจำเป็นและสำคัญยิ่งสำหรับหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล สถานพยาบาล จึงจำเป็นต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เงินทุนพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ จะมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน ก็จำเป็นต้องเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นการถ่ายทอดความรู้สู่วงการแพทย์ และสู่สังคมในระดับต่างๆ ต่อไปด้วย

กลับรายการ

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA