บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ปรัชญา
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

"ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปนที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษเปนกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์ไว้ให้บริสุทธิ"

วิสัยทัศน์
"เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและบริการทางการแพทย์ระดับสากล"

พันธกิจ
1. ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และได้มาตรฐานสากล
2. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศระดับสากล
5. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชน ด้วยจิตเมตตา

ค่านิยมหลัก

C Commitment มุ่งมั่น
H Honesty ซื่อสัตย์
U Unity สามัคคี
L Loyalty มีศรัทธา
A Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
B Benevolence เมตตากรุณา
H Happiness นำพาความสุข
O Opportunity แสวงหาโอกาส
R Research Excellence สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
N Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA