บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ชื่อสามัญทางยา   Irinotecan(ไอริโนทีแคน)

ชื่อการค้า  เช่น Campto? (แคมโต), Irinotel? (ไอริโนเทล)

ประเภทยา ยายับยั้งเซลล์มะเร็ง

รูปแบบยาและความแรง  ยาน้ำเข้มข้น  สำหรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ  ขนาด 40 มก. และ 100 มก.

ข้อบ่งใช้
     - ยา Irinotecan ใช้ร่วมกับยาอื่น (5-FU และ leucovorin) มีข้อบ่งใช้เป็นการรักษาเสริม (adjuvant therapy) ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะที่ 3 ตามหลังการตัดเนื้องอกระยะแรกออกอย่างสมบูรณ์แล้ว
     - ยา rinotecan ใช้ร่วมกับยาอื่น (5-FU และ leucovorin) มีข้อบ่งใช้เป็นลำดับแรกในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจายรวมถึงสามารถใช้ในการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจายที่ล้มเหลวจากการใช้สูตรการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดชนิดอื่น

วิธีใช้
     ขนาดยา Irinotecan ที่ผู้ป่วยจะได้รับการฉีดเข้าหลอดเลือดดำขึ้นอยู่กับขนาดของร่างกายของแต่ละคนซึ่งแพทย์จะเป็นผู้คำนวณขนาดยาให้เหมาะสม ดังนั้นผู้ป่วยแต่ละคนจะได้รับยาจำนวนไม่เท่ากัน
     ระยะเวลาในการรักษาด้วยยา Irinotecan โดยปกติผู้ป่วยจะได้รับการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำซ้ำทุก 2 สัปดาห์ ระยะเวลาของการรักษาอยู่ในดุลพินิจของแพทย์

กลไกการออกฤทธิ์
     กลไกการออกฤทธิ์ของ Irinotecan มีผลร้ายต่อเซลล์โดยการยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายที่ชื่อว่า topoisomerase I ที่เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในขบวนการการทำหน้าที่ของ DNA เมื่อเอนไซม์ไม่ทำงานทำมีผลทำให้เซลล์มะเร็งไม่เกิดการแบ่งตัว ไม่มีการเพิ่มจำนวนเซลล์มะเร็ง และตายในที่สุด

อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
     อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Irinotecan ที่ขึ้นกับขนาดการให้ยามี 2 อย่างคือ
     - ภาวะท้องเสียเกิดได้ 2 แบบ อาการแรกคือเกิดภายใน 24 ชั่วโมงและมักเกิดร่วมกับอาการปวดมวนท้อง เหงื่อแตก น้ำลายออกมากกว่าปกติ น้าตาไหลเป็นต้น ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการให้ยา atropine และอาการท้องเสียชนิดนี้ไม่ค่อยรุนแรง อาการท้องเสียแบบที่สองคือเป็นชนิดที่เกิดหลังจากได้รับยาเกิน 24 ชั่วโมง แต่โดยทั่วไปเกิดวันที่ 4-8 อาการที่เกิดได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำจำนวนมาก ถ่ายบ่อยเป็น 10-20 ครั้งต่อวัน อาการแบบที่สองพบได้บ่อยประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยที่ได้รับยา Irinotecan และอาจมีความรุนแรงเกิดความดันต่ำ เกิดภาวะช๊อค เสียชีวิตได้ถ้าแก้ไขไม่ทัน ปัจจุบันมีวิธีลดความรุนแรงของอาการท้องเสียโดยการให้ยาหยุดถ่าย ยาที่เป็นที่รู้จักและใช้บ่อยคือ ยา loperamide เริ่มให้รับประทานยา 2 เม็ดทันทีหลังเริ่มมีอาการถ่ายเหลวครั้งแรก จากนั้นให้รับประทานครั้งละ 1 เม็ดทุก 2 ชั่วโมงจนกว่าจะปลอดจากอาการท้องเสียอย่างน้อย 12 ชั่วโมงและช่วงกลางคืนให้รับประทานครั้งละ 2 เม็ดทุก 4 ชั่วโมง หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันหลังจากรับประทานยา 2 เม็ดแรก ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ป่วยคือการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด
     - ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำเป็นสาเหตุให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายต่ำลงมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าปกติ มักเกิดระหว่างวันที่ 21-29 หรือ 6-9 วันหลังได้รับยา Irinotecan ขึ้นอยู่กับขนาดการให้ยาและระยะเวลาการรักษา

     อาการไม่พึงประสงค์อื่นที่อาจพบได้ได้แก่ ปากเปื่อย เหนื่อย เพลีย ท้องผูก ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน

     การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าว จะเกิดมากหรือน้อยขึ้นกับสภาวะร่างกายและความทนต่อยาของผู้ป่วยด้วย รวมถึงการใช้ยา Irinotecan ร่วมกับยาเคมีบำบัดชนิดอื่นในการรักษาโรคอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอาจแตกต่างไป อาการไม่พึงประสงค์บางชนิดสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงลงได้หากมีความระมัดระวังในการใช้ แต่บางชนิดก็ไม่สามารถป้องกันได้ หากเกิดอาการรุนแรงหรือเกิดอาการต่อเนื่อง รบกวนชีวิตประจำวันให้แจ้งแพทย์หรือ เภสัชกรทราบทันที

ข้อควรระวัง หากเกิดอาการต่อไปแจ้งพยาบาลหรือแพทย์ที่ดูแลทันทีระหว่างให้ยาที่สถานพยาบาล
เกิดอาการน้ำตาไหล เหงื่อออก ปวดมวนท้อง เกร็งหรือปวดท้องอย่างรุนแรง มีไข้ หนาวสั่น เหงื่อออก ร้อนวูบ รู้สึกหนาว

ข้อห้ามใช้
     - ห้ามใช้ยา Irinotecanในผู้ที่มีการแพ้ตัวยาสำคัญหรือยาที่อยู่ในกลุ่มยาเดียวกับตัวยาสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นๆ ในตำรับ และไม่ควรได้รับยา Irinotecan ร่วมกับต้านอาการชักเช่นยา Phenytoin เนื่องจากยา Phenytoin อาจทำให้การออกฤทธิ์ของยา Irinotecan ลดลง ดังนั้นควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเริ่มการรักษาด้วย Irinotecan หากไม่ทราบชื่อยาบอกเพียงว่ายาที่ท่านใช้อยู่เป็นยาสำหรับรักษาโรคใดอยู่ก็ได้

ข้อควรปฏิบัติขณะใช้ยา
     - แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือแพ้ยาอะไรอยู่
     - แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทราบถึงการใช้ยาอื่นๆ ทั้งยาที่ซื้อมารับประทานเองและยาที่แพทย์สั่ง โดยเฉพาะยาฮอร์โมนหรือยารักษามะเร็งชนิดอื่นๆ รวมถึงการใช้วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร
     - อาการท้องเสียรุนแรง รับประทานยาหยุดถ่ายตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วันหลังจากรับประทานยา 2 เม็ดแรก ต้องรีบนำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทันที
     - มีไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส ปรึกษาแพทย์โดยเร็วเท่าที่จะทำได้
     - หากมีอาการผิดปกติควรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบทุกครั้ง

เอกสารอ้างอิง
     1. Solimando DA, editors. Drug information handbook for oncology. 7th ed. Ohio:Lexi-comp;2008.
     2. Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL, editors. Drug information handbook with international trade names index. 15th ed. Ohio:Lexi-comp;2007.
     3. Tatro DS. Drug interaction FactsTM . Wolters Kluwer health;2009.
     4. Klasco RK (Ed): DRUGDEX? System (electronic version). Thomson Micromedex, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.thomsonhc.com (cited: 28/05/2009).
     5. Irinotecan [homepage on the Internet]. USA: National Cancer Insititue; 2009 [date 2009; cited 2009 May 28]. Available from: http://www.cancer.gov/cancertopics/druginfo/Irinotecan
     6. FDA Approval for Irinotecan [homepage on the Internet]. Beltsville: FDA; 2009 [date unknown; cited 2009 May 28]. Available from: http://www.cancer.gov/cancertopics/druginfo/fda-Irinotecan
     7. Irinotecan Injection [homepage on the Internet]. Maryland: Medline Plus; 2009 [date 2008; cited 2009 May 28]. Available from: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/meds/a607035.html
     8. Campto [homepage on the Internet]. New York: Rxlist; 2008 [date unknown; cited 2009 May 28]. Available from: http://www.rxlist.com/eloxatin-drug.htm
     9. Package insert (leaflet supplied with medicine): Campto? [package insert]. Bangkok: Pfizer (Thailand) LTD.
     10. Package insert (leaflet supplied with medicine): Irinotel? [package insert]. Bangkok: DABUR PHARMA LTD.

   

[กลับหน้ารายการ]

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA