บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

และรับพระราชทานเข็มพระนาม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช2560

ตามที่ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อนำรายได้สมทบทุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการขยายการให้บริการทางการแพทย์ จากเป็นโรงพยาบาล เฉพาะทางขนาด 100 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง เพื่อเพิ่มโอกาส การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน พร้อมทั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ ในการเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศอีกด้วย

สำหรับโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานนามโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 400 เตียง ว่า “ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีความหมายว่า ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง เพื่อถวายราชสดุดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครอง สิริราชสมบัติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางมาริษา สมบัติบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษและโครงการตามพระดำริ ให้การต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธา พร้อมแนะนำถึงที่มา พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ด้วยทรงมีพระดำริให้จัดสร้างพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนประชาชนทั่วไป ทรงพระราชทานนามว่า “พระพุทธสิรินาค เภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” หรือพระพุทธโอสถ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะเป็นศิลปะร่วมสมัย ที่รวมความเชื่อของพุทธมหายานและพุทธเถรวาท ปางนาคปรก บนพระหัตถ์มีหม้อยา สูง ๑.๙๗ เมตร ได้รับอิทธิพลจาก “พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต” ซึ่งในคติมหายานเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรค ตรัสรู้มาเพื่อให้สัตว์โลกมิต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ปลดเปลื้องความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานของมนุษย์ทั้งโรคทางกาย ทางใจและโรคทางกรรม นอกจากนี้ทรงโปรดให้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้าง “ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกด้วย

ณ อาคารรับรอง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดแสดงเครื่องประดับ จากโครงการ “ถักร้อย สร้อยรัก” เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยการสมทบทุน มูลนิธิจุฬาภรณ์ รับของที่ระลึกเป็นสร้อยมุก, สร้อยข้อมือ เข็มกลัด ต่างหู เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาเข้าเฝ้าเป็นอย่างมาก

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาเข้ารับพระราชทานเข็ม มีรายนาม ดังนี้

 1. นางถนอมวงศ์  แต้ไพสิฐพงษ์
 2. นางสมใจ  วุฒิพุธนันท์
 3. นายสุรเดช  กัมพลกัญจนา
 4. นายปรีชา  โภคประเสริฐ
 5. นางวิภา  โภคประเสริฐ
 6. นางสาวชุติมา  บุญมี
 7. นายวรเศรษฐ์  เลิศอริยามงคล
 8. นายธนพล   อรรถวุฒิกร
 9. ด.ญ.เพชรชมพู ขุมชาติ
 10. นางอัธยา  ไชยกุลงามดี
 11. นายชัยมงคล  ศรีอุดม
 12. นางรสสุคนธ์  แพเพชรทอง
 13. นายสืบพงษ์  ภิรักจรรยากุล
 14. นายสมคิด  รุจีปกรณ์
 15. นายเกรียงไกร  ภูริวิทย์วัฒนา
 16. นางสาวนงนุช  แช่มเพชร์
 17. นางสาวอำนวยศรี  บุญโต
 18. นายจันทรา  ฮาโตโน  โจโควิดจาจา
 19. นางสาวกอบสุข  เอี่ยมสุรีย์
 20. นางอาภาพรรณ  โจโควิดจาจา

**************************************************************************

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA