บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงเรียนสทิงพระวิทยา ตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังวัดสงขลา ทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ ทรงฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม จึงทำให้เกิดภัยธรรมชาติเป็นคราว สำหรับการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ มีผลกระทบมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนบน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 26 มกราคม 2560 เคลื่อนไปทางเหนือ จึงทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา 14 อำเภอ 92 ตำบล580 หมู่บ้าน พื้นที่ๆประสบอุทกภัยมากที่สุดในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอระโนด, อำเภอ กระแสสินธุ์, อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงนคร

ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 42,512 ครัวเรือน 127,328 คน มีผู้เสียชีวิต 12 คน บ้านพักอาศัย ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยอำเภอสทิงพระ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 11,421 ครัวเรือน 37,227 คน ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายแล้ว อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ทหาร องค์กรเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ทรงมีพระดำรัสถึงราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมในขณะนี้ พร้อมอัญเชิญพระกระแสรับสั่ง จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดิรทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระราชทานความห่วงใยมายังราษฎร ในครั้งนี้

"ได้ทราบว่าชาวจังหวัดสงขลาได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่ง แม้ว่าส่วนราชการได้ช่วยบ้างแต่ยังไม่พอที่จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดี มีชีวิตที่ราบรื่น มั่งคง ในส่วนการดูแลบูรณะ อำเภอสทิงพระ ข้าพเจ้าขอจัดเช็คไว้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าพเจ้าหวังว่าสิ่งเล็กๆ น้อยๆจะช่วยให้ความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และข้าพเจ้าขอนำถุงยังชีพพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมามอบให้ประชาชน"

พระดำรัส

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

โรงเรียนสทิงพระวิทยา ตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560

จากนั้น ทรงพระราชทานถุงยังชีพที่บรรจุอาหารและของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, ตัวแทนหน่วยงานราชการ และตัวแทนราษฎร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ประสบความเดือดร้อน จำนวน 1,000 ถุง พร้อมกับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, และหน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ซึ่งเป็นแพทย์พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลในพื้นที่ ในวันนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจโรคทั่วไป ทั้งสิ้น 167 คน โรคที่พบส่วนใหญ่ ประกอบด้วย โรคระบบกล้าม กระดูกและข้อ, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคระบบจักษุ, โรคระบบผิวหนัง, โรคมะเร็งเนื้องอก ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยส่งต่อรับการรักษาต่อ 30 ราย โรงพยาบาลในพื้นที่ นอกจากนี้มีผู้ป่วยเข้ารับบริการด้านทันตกรรม 85 คน

พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน2 ราย ป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกขาซ้ายลุกลามไปที่ปอดและกระดูกซี่โครง ส่งต่อรับการรักษาต่อโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และป่วยเป็นท่อทางเดินน้ำเหลืองอุดตันบริเวณขาซ้าย ส่งรับการรักษาต่อโรงพยาบาลศิริราชและทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ พร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือ สร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างยิ่ง

โอกาสนี้ โปรดให้สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดให้คำปรึกษาเรื่องสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน พร้อมกับลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย นอกจากนี้ ทรงห่วงใยในเรื่องสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงของประชาชน และมีพระประสงค์จัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ


จากนั้น ทรงประกอบอาหาร เพื่อพระราชทานให้แก่ราษฎรที่มารอรับเสด็จ โดยวันนี้ ทรงประกอบอาหารเมนู ข้าวผัดหังโจว ซึ่งโปรดให้จัดเตรียมเครื่องปรุง ประกอบไปด้วย ข้าวสวย, เนย, เนื้อ, ไก่, เบค่อน, ไข่ไก่, แครอท และเครื่องปรุงรส จากนั้นทรงโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำไปมอบให้แก่ราษฎรอย่างทั่วถึง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ได้รับพระราชทานความห่วงใย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์ ทรงพร้อมให้การช่วยเหลือ และทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรเสมอมา


 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA