บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

     นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2550

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 ตั้งอยู่ ณ ดินแดนล้านนา อันเป็นแหล่งสะสม

     วัฒนธรรมอันล้ำค่ามานานกว่า 700 ปี  มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม   ท่ามกลางสภาพแวดล้อม  อันเป็นธรรมชาติ ในบริเวณเชิงดอยสุเทพ  ต.สุเทพ   อ.เมือง จ.เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการวิจัย การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดหาทรัพยากรเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้

 
 

     การที่นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหา วิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการพัฒนา ทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับกระบวนการรักษาโรคมะเร็ง และงานวิจัยให้แพร่หลายออกไป สามารถอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง ของประชาชนในภาคเหนือต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ก็ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น ในหัวข้อ "วิถีวิจัย สู่สังคมที่ร่มรื่นและเป็นสุข" ระหว่าง วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2550

     ผู้สนใจสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cmu.ac.th   

 

ข้อมูลจาก: ส่วนงานประชาสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA