บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

 

ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ร่วมถ่ายภาพหมู่ในพิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ในพิธีการได้รับเกียรติบรรยายพิเศษจากองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษารุ่นที่ 1 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 113 คน ประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค และ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุม Convention Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นภายในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างบัณฑิตแพทย์ พยาบาล รังสีเทคนิค ที่มีทักษะเป็นนักวิจัย นักพัฒนา มีคุณธรรมและจิตเมตตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ คือ “เรียนรู้ วิจัย เพื่อสร้างปัญญาและผู้นำทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี” โดยได้เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีการศึกษาแรก

 

-----------------------------------------------------------------------

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA