บริการน่าสนใจ

ร้าน "ถักร้อย-สร้อยรัก"
ธารน้ำใจ "ชมรมศิลปะบำบัด"

สถิติเข้าชมเว็บไซต์
เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดอบรม “ปฐมนิเทศให้กับแพทย์ใช้ทุน” ประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ปี พ.ศ. 2560 โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่แพทย์ใช้ทุนที่เข้าร่วมอบรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ใช้ทุน ในหัวข้อ “แพทย์กับงานวิจัย”เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฝ่ายการแพทย์และบริการทาง การแพทย์ บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรมและบริการ” และนาวาอากาศเอก (พิเศษ) หญิง แพทย์หญิงจินตนา มโนรมย์ ภัทรสาร ประธานองค์กรแพทย์ บรรยายในหัวข้อ “มารยาทในการทำงานของแพทย์ต่อผู้ป่วยและเพื่อร่วมงาน”

ในช่วงสุดท้าย เป็นกิจกรรมแพทย์รุ่นพี่พบแพทย์รุ่นน้อง โดยนายแพทย์เติมพงศ์ พ่อค้า ตัวแทนแพทย์รุ่นพี่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับและแนะนำเทคนิคในการปฏิบัติงานให้กับแพทย์รุ่นน้อง


ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยงานบริหารทรัพยากรบุคล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงกมลทิพย์ เลิศชัยสถาพร รองประธานคณะกรรมการดูแลแพทย์ใช้ทุน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการครั้งนี้ว่า เพื่อให้ แพทย์ใช้ทุนได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีแพทย์ใช้ทุนเข้า ร่วมอบรม จานวน 31 ราย


********************************************************

 

ความรู้สำหรับประชาชน
เตรียมความพร้อมกับ DVIFA