การป้องกันความทุกข์ทรมาน และการตายจากโรคมะเร็งนั้น เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกประเทศในโลก และในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหตุเพราะคนส่วนใหญ่ขาดการดูแลเอาใจใส่สุขภาพ และการตรวจสุขภาพ อัน เป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การเกิดมะเร็งสูงขึ้น ในปัจจุบัน จะพบว่าเรื่องของพันธุกรรม (Genetic) เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็ง และปัจจัยที่จะส่งเสริมการพัฒนาของมะเร็งนั้นก็คือ สิ่งแวดล้อมและอาหาร วิธีที่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งที่ดีที่สุด คือ การหลีกเลี่ยง

  • สารก่อมะเร็ง (Cancer-causing Agents)
  • สารนิโคตินในบุหรี่
  • สารทางชีววิทยา
  • ไวรัส
  • แบคทีเรีย

          และต้องเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารต้านมะเร็ง

          มีข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมว่า เป็นสาเหตุหนึ่งในสามของการเสียชีวิต จากมะเร็งทั้งหมด ดังนั้น การรับประทานอาหารตามข้อแนะนำ (Recommendation Diets) รวมทั้งการออกกำลังกาย และการรักษาดัชนีมวลกาย (BMI) ให้สมดุล จะช่วยลดระยะเวลาการเกิดมะเร็งลงได้ 30 - 40%

(แหล่งข้อมูล : John D.Potter: Diet and Cancer Report)