: การจัดตั้ง

     สาเหตุหนึ่งที่ทำให้การรักษามะเร็งได้ผลไม่สู้ดี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ การละเลยต่อภาวะความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย และการขาดการตรวจคัดกรองเกี่ยวกับมะเร็งที่ดีพอ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเกินกว่าครึ่งหนึ่ง มาพบแพทย์เมื่อโรคอยู่ในระยะลุกลาม หรือแพร่กระจายแล้ว การค้นหากลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็ง และการตรวจคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ จึงน่าจะเป็นทางหนึ่ง ที่ทำให้การรักษามะเร็งได้ผลดีขึ้น และส่งผลให้อัตราการหายขาดจากมะเร็งเพิ่มขึ้นได้

     คลินิกประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการตรวจค้นหามะเร็ง โดยมีงานวิจัยรองรับ อยู่ภายใต้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งได้เปิดบริการตั้งแต่ เดือนกันยายน 2551

 

: วัตถุประสงค์

1. เพื่อวิจัยและพัฒนาโปรแกรมประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง สำหรับประชาชนไทยในแง่มุมต่างๆ
2. เพื่อค้นหาวิธีการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
3. เพื่อสร้างฐานข้อมูลด้านระบาดวิทยาในประชากรไทย อันจะนำไปสู่การวิจัย ติดตาม และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในอนาคต
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมะเร็ง ให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม