สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจ ท่านสามารถทำการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยตัวเอง โดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลที่กรอกในแบบประเมินความเสี่ยง จะถูกนำมาวิเคราะห์และแปรผลความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเฉพาะบุคคล ว่ามีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ “ปกติ” “ค่อนข้างสูง” หรือ “สูง” ต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ พร้อมชี้แนะปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง และปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยง หรือป้องกันโรคมะเร็ง ที่แต่ละท่านมีอยู่แล้ว

     เพื่อให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง  หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อไป หากผลการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงผิดปกติ ท่านสามารถขอคำแนะนำ หรือปรึกษาทีมแพทย์ พยาบาลประจำคลินิกต่อไป

     ทั้งนี้ข้อมูลคำตอบในแบบประเมินความเสี่ยง จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ท่านสามารถ พิจารณาตัดสินใจด้วยตัวเองในการขอคำปรึกษา หรือ รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 1. บริการประเมินความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งขั้นแรก โดยใช้แบบสอบถามผ่านทางคอมพิวเตอร์
 2. บริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งสำหรับบุคคลทั่วไป ในรูปแบบงานวิจัยเชิงระบาดวิทยา
 3. บริการประเมินความเสี่ยงเฉพาะโรค ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อมะเร็งบางชนิด
 4. บริการให้คำปรึกษาแนะนำด้านพันธุศาสตร์ โดยแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์โรคมะเร็ง
 5. บริการติดตาม นัดหมาย และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก
 6. เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและสร้างความมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคมะเร็ง ให้กับบุคลากรการแพทย์และประชาชนทั่วไปทั้งทางตรง ทางอ้อม ผ่านสื่อ และผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง
 7. จัดโครงการวิจัยเพื่อลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง
  • โครงการให้คำแนะนำเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ  (Lifestyle Modification Program)
  • โครงการลดความเสี่ยงโรคมะเร็งเฉพาะรายบุคคล (Individualized Cancer Prevention Program)
  • โครงการอาหารกับการป้องกันมะเร็ง (Nutrition and Cancer Program)
  • โครงการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็ง (Cancer Vaccine Program)
  • โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยวิธีใหม่ (Novel Methods in Cancer Screening Program)